I forbindelse med vårt oppdrag som teknisk koordinator på IKT- spørsmål i kommune- og regionreformene, har Kartverket oversendt sluttrapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Denne rapporten er basert på Kartverket sine egne observasjoner i reformperioden, tilbakemeldinger vi har fått og enkeltsamtaler vi har hatt med samarbeidsaktører. Det er ikke utført en helhetlig evalueringsprosess blant alle involverte aktører. Rapporten belyser oppgaver og ansvar Kartverket har hatt som teknisk koordinator, og vurderer således ikke faglig kvalitet på data i fagsystemer etter reformene.

Rapporten belyser kvalitet på den teknologiske delen av reformene, ikke faglig kvalitet på tjenester. Rapporten har spesielt fokus på perioden oktober 2019 til januar 2020.

Alle på lag

Gjennomføringen av den digitale delen av reformene har gått veldig bra. Det er ikke registrert systemgjennomgående feil eller mangler. Det er kommet tilbakemelding på enkeltstående feil i noen register, som er rettet fortløpende. Hele bransjen – offentlig og privat – har hatt stort fokus på reformene med stor bemanning og rettet feil omgående når de har blitt meldt. Her har både privat og offentlig sektor dratt i samme retning.

Å spille på lag med bransjen, lytte til innspill og kommunisere, er viktig i slike store, nasjonale prosjekt. Viktige suksessfaktorer for det gode resultatet var tverrsektoriell samhandling, mye og tydelig kommunikasjon på omfang og kompleksitet, prioritering av oppgaven i alle forvaltningsledd og tett samarbeid mellom offentlig og privat marked.

I en så stort digital reform som dette har vært, har vi gjort masse gode erfaringer og avdekket noen forbedringsområder.

Les hele rapporten.