Gjennomføring av kommune- og regionreformene i matrikkel og grunnbok ble ferdigstilt denne jul- og nyttårshelgen. Kartverkets portefølje av ulike tjenester og leveranser ble også distribuert innen gitte frister. Flere av datasettene som distribueres gjennom www.geonorge.no, ble publisert allerede før jul. Kartverket har opparbeidet seg god erfaring med kommune- og fylkessammenslåinger gjennom flere år og forberedt seg godt til årsskiftet, som sies å være den største omleggingen av kommune- og fylkesstrukturen på flere år. Det er lagt ned utallige arbeidstimer for å sikre kvalitet på samfunnsviktige data i gjennomføringen.

Se endringer i Norgeskart.no
Se eiendommen din i Seeiendom

Enorme datamengder

Det er mer enn 110 millioner dataendringer som har gått gjennom grunnboken og matrikkelens endringslogg i løpet av noen hektiske desemberdager. Mange kartverksansatte har vært i sving fra 13. desember til 2. januar. 

13 fylker er slått sammen til 6 nye, 109 kommuner er slått sammen og oppstått som 43 helt nye kommuner. I alt har totalt 311 kommuner vært involvert i endringene som nå er gjennomført. Det betyr at alle disse kommunene har fått nye kommunenummer, som er en viktig nøkkel i mange offentlige registre og dataløsninger. I tillegg har eiendommer fått nye matrikkelnummer, ett stort antall adresser og kretsopplysninger er endret.

Kartverkets øvrige datasett som eksempelvis veg- og FKB-data, samt ulike tjenester, er blitt distribuert ut til leverandører og brukere i offentlig og privat sektor gjennom geodataportalen, geonorge.no. Kartverket har bidratt med ett stort stykke arbeid, som vil bli en del av fremtidens historiebøker.

Dataleveranser som planlagt

Data for "det nye Norge" er nå begynt å tilflyte resten av samfunnet.  Systemene i matrikkel og grunnbok ble satt i normal drift 1. januar 2020, sammen med Kartverkets øvrige dataleveranser. Kartverket er forberedt på at det kan komme spørsmål og tilbakemeldinger i perioden fremover, og har rigget til kundesenteret for å ta imot henvendelsene.

Oppdaterte datasett fra Kartverket kan lastes ned fra Geonorge.no. Se publiseringsplan og lenke til de ulike datasettene her.

Les mer

Gå videre til Kartverkets kommunereform-sider.