Entydig identifisering

Omnummerering innebærer at berørte eiendommer i kommunene tildeles nytt matrikkelnummer. Hver eiendom i en kommune er identifisert med et matrikkelnummer. Matrikkelnummer er tilknyttet kommunenummer for den aktuelle kommunen der eiendommen ligger. Dette sikrer entydig identifisering i ny kommune. Matrikkelnummeret består av gårds- og bruksnummer. Festegrunn og eierseksjoner har i tillegg feste- og/eller seksjonsnummer.
I forbindelse med kobling med arkivet i ny og sammenslått kommune, så anmoder Kartverket om at hele matrikkelnummeret (inklusive kommunenummer) benyttes som arkivnøkkel. Dette for å hindre eventuelle misforståelser.

Godkjenning av nye gårdsnummer

Kartverket er sentral matrikkelmyndighet. En av oppgavene er å godkjenne nye gårdsnummer og større endringer i gårdsnummerserier for kommunene. Kartverket har derfor behandlet søknadene fra kommunene vedrørende endring av gårdsnummer for kommunene som er involvert i kommunereformen.

Tabellen nedenfor viser hvilke endringer av gårdsnummer som skal gjennomføres i kommunene som slås sammen 1. januar 2020.

Se tabell over endringer i gårdsnummer.

Gårdsnummerendringene

Endring av gårdsnummerseriene blir gjort på ensartet måte. Følgende prinsipper er lagt til grunn ved endring av gårdsnummer fra de eksisterende i opprinnelig kommune, til ny serie for ny og sammenslått kommune:

  • Kommunen med flest matrikkelenheter, beholder sin gårdsnummerserie.
  • Kommuner som ikke beholder gårdsnummerserier gis et påslag på eksisterende serie. Påslaget er et lavest mulig tillegg avrundet til nærmeste hundre.
  • Enkelte kommuner vil ikke få endring i sine gårdsnummer. Dette gjelder der de opprinnelige gårdsnummerseriene er unike fra før.
  • Gårdsnummerseriene i kommunene er brukt siden skattematrikkelen fra 1886. I enkelte kommuner har det utviklet seg praksis med oppretting av egne gårdsnummer for eiendommer med særskilte egenskaper. De vanligste er grunn til offentlig veg, jernbane, anleggseiendommer og uregistrerte jordsameier. Disse blir behandlet særskilt, det vil si at de ikke nødvendigvis får det samme påslaget som andre gårdsnummer i kommunen. Dette er markert i tabellen ved merknad "Spesifikk" under kolonnen "Endring".
  • I en del av de nye kommunene blir det gjennomført justering av kommunegrensen mot nabokommune. Grensejusteringene er markert med rød tekst i tabellen.
  • Matrikkelenheter som omfattes av grensejusteringer mellom kommuner som slås sammen, er lagt inn i tabellen for ny kommune de skal tilhøre fra 2020.

Det er bare aktive matrikkelenheter som overføres til nytt kommunenummer i matrikkelen. Les mer om utgåtte matrikkelenheter og reformene.