Marty

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Når kommuner endres eller skifter kommunenummer, vil det føre til endringer i matrikkeldataene. Med tanke på det omfanget av kommune- og regionendringer som vi står ovenfor de nærmeste årene, har Kartverket utviklet en teknisk løsning for kommuneendringer i matrikkelen. Løsningen er kalt Marty, etter den kjente karakteren fra filmene «Tilbake til fremtiden».

Marty er et frittstående system som kjører kommuneendringene samtidig som man fortsetter å føre i matrikkelens produksjonsmiljø. Marty vil kjøre kommuneendring kontinuerlig fram til man bestemmer at dette skal innføres i produksjon rett før nyttår. På dette tidspunktet vil man da kunne føre tilbake alle kommuneendringsdataene til matrikkelens produksjonsmiljø. Begrepet kommuneendring betyr i denne sammenheng at kommunen enten skifter kommunenummer, slås sammen med andre kommuner eller at det er en grensejustering mellom kommuner.

Systemskisse av Marty, med flytlinjer

Teknisk løsningsskisse

I systemskissen ovenfor representerer den blå linjen matrikkelen sitt produksjonsmiljø. Det grønne representerer kommuneendringsløsningen Marty. Nedenfor følger forklaring til de ulike aktivitetene:

 1. Normal drift av matrikkelen i produksjonsmiljøet, før kommuneendring.
 2. Kopiering av matrikkeldatasett som er berørt av kommuneendring ut på midlertidig server for kommuneendring. Her henter Marty ut matrikkeldata kun fra de kommunene som er involvert i kommuneendringene ved årsskiftet. Uthentingen av matrikkeldata fra matrikkelen i produksjon skjer i parallell og er dermed markert med doble linjer i skissen.
 3. Matrikkelen på produksjonsserveren og matrikkelen på kommuneendringsserveren eksisterer i parallell. Brukerne av matrikkelen i produksjon vil oppleve normal drift av matrikkelen slik den var i punkt nummer 1.
 4. Kjøre kommuneendring. Manipuleringen av matrikkeldataene er gitt av et sett med regler som er definert i kommuneendring-webklient.
 5. Når en kommune som er berørt av en kommuneendring fører matrikkeldata i produksjon, vil disse endringene bli fanget opp av Marty via produksjonsendringsloggen. Reverserer utført kommuneendring for endrede data.
 6. Justering av kommuneendringen for alle endringer som ble utført i punkt 5 gitt reglene som er gitt i kommuneendring webklienten.
 7. Generere JSON-fil til Grunnboken.
 8. På kommuneendringstidspunktet oppdateres matrikkelen i produksjon med matrikkeldata fra Marty.
 9. Endring i grunnboken basert på filene generert i punkt 7.
 10. Matrikkelen i produksjon leser inn endringene i grunnboken basert på grunnbokens endringslogg.
 11. Normal drift av matrikkelen etter kommuneendring. Resultatet fra kommuneendringen kan leses på vanlig måte i endringsloggen til matrikkelen i produksjon etter at punkt nummer 8 er sluttført.
 12. Eksterne leser endringsloggen til kommuneendringsserveren eller benytter API for adresser og annen informasjon for kommuneendring. De eksterne aktørene har disse tjenestene tilgjengelig så lenge den midlertidige kommuneendringsserveren er i drift. Det er ved å benytte disse tjenestene at de eksterne aktørene kan forberede seg på de store endringene i matrikkelen på kommuneendringstidspunktet.

Eksterne aktører

Aktører som trenger tilgang til matrikkeldata før selve sammenslåingene, eller har behov for å teste sine systemer, kan koble seg til Marty. Kommuneendringsserveren har en endringslogg på samme måte som matrikkelen. Det vil si at når matrikkeldataene eller parametere forandrer seg på kommuneendringsserveren, blir endringene gjort tilgjengelig for systemene som lytter til Marty sin endringslogg. Dette gjør at de eksterne aktørene har muligheten til å forberede og teste sine systemer for de store endringene i matrikkeldataene som følger av kommune- og regionendringene. Parameterfilene gjenspeiler blant annet kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og adressevedtak for de nye kommunene.

Ta kontakt

Hvis behov for mer informasjon om Marty og kommuneendringer i matrikkelen, så ta kontakt med oss.

 • Kristian Grov – kristian.grov@kartverket.no
 • Marianne Pedersen - marianne.pedersen@kartverket.no