Skip to content

Tinglyse eierskifte

Du kan tinglyse et eierskifte i grunnboken ved å fylle ut et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte, eller be om grunnbokshjemmel etter kunngjøring.

Ved kjøp og salg, gave, forskudd på arv, overdragelser mellom ektefeller og samboere, og ved skilsmisse eller samlivsbrudd, kan du tinglyse eierskiftet ved å fylle ut et skjøte.

Read more

For å tinglyse at en andel i borettslag skifter eier, må du fylle ut og sende inn skjema for overføring av andel i borettslag. Borettslagsandeler er fritatt for dokumentavgift.

Read more

Når du skal tinglyse en festerett, må du fylle ut skjemaet festekontrakt. Noen festetomter må måles opp og gis et eget matrikkelnummer før festekontrakten kan sendes til tinglysing.

Read more

Når en person dør bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring.

Read more

Når du skal tinglyse eit eigarskifte, ein festekontrakt eller ein annan avtale om langvarig bruksrett, må du kontakte kommunen for å få registrert ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet”.

Read more

Dokumentavgift er ei særavgift som skal betalast ved tinglysing av eit dokument som overfører fast eigedom. I enkelte situasjonar slepp ein å betale dokumentavgift.

Read more

Ektefeller og samboere kan overføre eiendom mellom seg ved å fylle ut et skjøte. Samboere må betale dokumentavgift, mens ektefeller slipper. Noen får fritak ved samlivsbrudd.

Read more

Hvis du mottar en eiendom, enten det er et kjøp, en gave eller forskudd på arv, bør du tinglyse et skjøte. Det kan være lurt å sjekke grunnboken og eiendommen først.

Read more

Kartverket kan rekvirere D-nummer for utenlandske personer som trenger det i forbindelse med tinglysing i grunnboken. Fyll ut søknadsskjemaet og legg det ved tinglysingssaken.

Read more

Når en privatperson eller et foretak skifter navn, oppdateres grunnboken automatisk. Ved omorganiseringer må du sende melding til tinglysing.

Read more

Hvis det er vanskelig å få tinglyst et eierskifte på vanlig måte, kan dagens eier av eiendommen søke om grunnbokshjemmel etter kunngjøring.

Read more

Har du fått en rettskraftig dom fra forliksrådet, tingretten eller en annen rettsinstans, kan du tinglyse resultatet i grunnboken, såfremt saken handler om rettigheter eller eierskap til en eiendom.

Read more

Wizard

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg hindre at en eiendomsoverdragelse offentliggjøres i avisa? Svar

Nei, det er ikke mulig å reservere seg mot offentliggjøring av en eiendomsoverdragelse, for eksempel i en avis. Grunnboken er et offentlig register som alle har rett til innsyn i, og avisene kan fritt publisere opplysninger om endring av eierforhold og registrert kjøpesum. Det eneste unntaket gjelder personer som har behov for beskyttelse og hemmelig adresse. Disse må ta kontakt med politiet som iverksetter tiltak som sikrer at navn og adresse behandles som fortrolig informasjon hos Kartverket. Navnet til personer som er beskyttet vil ikke være synlig i grunnboken, og vil heller ikke kunne publiseres i avisa.

Kan jeg tinglyse en kjøpekontrakt? Svar

Ja, en kjøpekontrakt kan normalt tinglyses, og på denne måten kan du offentliggjøre at det er inngått en avtale om kjøp av eiendommen. Men kjøpekontrakten endrer ikke grunnbokshjemmelen til eiendommen, da må du tinglyse et skjøte. Det er kun den som har grunnbokshjemmel til en eiendom som er legitimert til å råde over eiendommen ved tinglysing.

Kan jeg tinglyse et gavebrev? Svar

Et gavebrev er en skriftlig nedtegning av et gaveløfte. Mottaker undertegner ofte på at han mottar gaven og godtar eventuelle vilkår. Selve gaven kan være en eiendom eller borettslagsandel, og gavebrevet kan inneholde vilkår om særeie eller beslagsforbud. Bestemmelser i et gavebrev kan tinglyses, men gavebrevet endrer ikke grunnbokshjemmelen til eiendommen. For å endre hjemmelen må du i tillegg tinglyse et skjøte eller et skjema for overføring av hjemmel til andel i borettslag. 

Hvordan tinglyser jeg en leierett eller annen bruksrett i fast eiendom? Svar

Du kan tinglyse en leierett, bruksrett, borett eller annen rettighet i fast eiendom ved å sende inn avtalen som dere har skrevet, eller fylle ut vårt veiledende skjema "Erklæring om rettighet eller servitutt". Dersom rettigheten skal tinglyses i forbindelse med en eiendomsoverdragelse kan den skrives inn i punkt 6 i skjøtet. Dersom avtalen gir rett til eksklusiv bruk av en bestemt del av eiendommen, og avtalen kan gjelde i mer enn 10 år, må arealet i mange tilfeller måles opp og gis et eget matrikkelnummer (festenr.). 

Read more
Kan et enkeltpersonforetak registreres som eier eller rettighetshaver i grunnboken? Svar

Nei. Et enkeltpersonforetak er ikke et selvstendig rettssubjekt og kan derfor ikke stå som hjemmelshaver til en eiendom eller rettighet i grunnboken. Når du skal tinglyse en rettighet må du derfor oppgi navnet og fødselsnummeret til den personen som er ansvarlig for virksomheten, og ikke organisasjonsnummeret til enkeltpersonforetaket. 

Read more
Hvordan kan jeg tinglyse et makeskifte? Svar

Makeskifte er et begrep som brukes ved bytte av fast eiendom. For å tinglyse et makeskifte må det fylles ut et skjøte for hver av eiendommene. Det påløper et tinglysingsgebyr for hvert av dokumentene, og dokumentavgift for begge eiendommene etter vanlige regler.

Read more
Hva er tinglysingsgebyret i dag? Svar

Gebyret for tinglysing i fast eiendom for papirbasert innsending er 585 kroner, og 540 kroner for elektronisk innsending. For tinglysing i borettslagsandeler er tinglysingsgebyret for papirbasert innsending 480 kroner, og 440 kroner for elektronisk innsending. Ved overføring av fast eiendom beregnes det også dokumentavgift. Sletting er gratis.

Read more
Ekspropriasjon

Ekspropriasjon betyr at noen, om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning. Fastsettelse av erstatning for inngrep som gjøres ved ekspropriasjon blir ofte avgjort ved en spesiell rettergangsmåte som kalles skjønn.

Read more
Ektepakt

En ektepakt er en avtale mellom ektefeller om formuesordningen. Ektepakter skal tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Men ektepakter som bestemmer at en eiendom overdras fra den ene ektefellen til den andre, kan også tinglyses i grunnboken.

Read more

Kundesenter

Telephone 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no