Rundskriv for Tinglysingen

Last updated: 25.09.20

Illustrasjon av tinglysingsrundskrivetRundskrivet er utarbeidet av registerførers rådgivende faggruppe og består av konkrete problemstillinger innenfor tinglysingsfaglige emner.

Rundskrivet publiseres primært i online-versjon, men kan også lastes ned som en enkelt fil. Vi gjør oppmerksom på at rundskrivet oppdateres relativt hyppig, og anbefaler derfor online-versjonen på nettsidene.

Rundskriv for Tinglysingen - revidert pr. 12. august 2020 (PDF)

Forord

Faggruppen ledes av leder for juridisk tjeneste i Kartverket, og er ellers sammensatt av registerførere og fagansvarlige.

Faggruppen avholder møte ca en gang i måneden, og uttalelsene fra gruppen blir publisert i et rundskriv som er tilgjengelig på Kartverkets internettsider, www.kartverket.no/rundskriv. Rundskrivet er primært et internt rundskriv for alle saksbehandlerne ved tinglysingen/ Eiendomsdivisjonen, og skal bidra til å sikre lik praksis.

Det sentrale regelverket for tinglysingen er tinglysingsloven med tilhørende forskrifter, samt dokumentavgiftsregelverket med Stortingets dokumentavgiftsvedtak som hjemmelsgrunnlag. Ved vurdering av tinglysingssaker må man imidlertid svært ofte ha kjennskap til andre rettsområder, slik som panterett, arverett, konkursrett, tvangsfullbyrdelse, konsesjon m.m. Dette har også vært retningsgivende for den systematikk som er valgt for rundskrivets struktur og kapittelinndeling. Videre er rundskrivet lagt opp slik at stoffet presenteres gjennom drøftelsen av enkeltstående problemstillinger, og ikke gjennom generelle teoretiske fremstillinger.

Rundskrivet revideres etter hvert møte i faggruppen, med tilføyelser av nye problemstillinger eller eventuelle presiseringer av eksisterende problemstillinger. På grunn av den hyppige revideringen vil vi anbefale at online-versjonen på nettsidene benyttes fremfor papirutskrifter.