Ønsker du bare å se eiendomsinformasjon, uten å laste ned, kan du finne mye gratis på Kartverkets nettsted Se eiendom. Det viser utvalgt informasjon fra matrikkelen, som opplysninger om eiendommens fysiske utstrekning, grenser og bygninger. Via Se eiendom kan du også gjøre direkte oppslag i grunnboken og se hva som er tinglyst.

Bekreftet grunnboksutskrift og bekreftede utskrifter av tinglyst eller registrert dokument kan bestilles direkte fra Kartverket. Se priser og veiledning for bestilling av grunnboksutskrift.

Adressedata kan lastes ned gratis direkte fra Geonorge, eller benytt spørretjeneste/API for adressedata. Se på Geonorge og se vilkår for bruk.

Norge digital parter kan søke om tilgang til matrikkelinformasjon i dette skjemaet.
Les mer om tilgang og passord på Geonorge.

Se også vår personvernerklæring med omtale av registrering av personopplysninger i matrikkel og grunnbok.

Elektronisk tilgang for profesjonelle aktører

Virksomheter som ønsker data fra matrikkelen eller grunnboken, må ha hjemmel til dette etter utleveringsforskriften  og de må inngå en standardavtale med Kartverket. Ta kontakt på telefon 32 11 80 00 eller på e-post post@kartverket.no.

Se hovedrammeavtale for eiendomsinformasjon (pdf) og vedlegg til avtalen med priser på tjenestene (pdf).

Virksomheten som får eiendomsdata fra Kartverket gjennom en slik avtale, vil være selvstendig databehandlingsansvarlig. Det er virksomhetens eget ansvar å følge de aktuelle lover og forskrifter som regulerer behandling og viderebruk av dataene.

Virksomheten kan selv sette sammen dataene i ulike tjenester, og den er også ansvarlig for at informasjonen faglig sett ikke framstår som villedende for brukeren. Dersom eiendomsopplysningene lagres og videreformidles ved å bruke virksomhetens egne tjenester, skal dette fremgå klart overfor virksomhetens brukere. Ved bruk eller videreformidling av Kartverkets søketjenester kan virksomheten vise til at opplysningene er hentet fra grunnboken og matrikkelen.

Dette tilbyr vi

Kartverket har utviklet et maskinlesbart grensesnitt (API) for elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen. Grensesnittet gir mulighet for tilgang både i form av enkeltsøk og massiv nedlastning av opplysninger med en oppdateringsmulighet.

Følgende eiendomstjenester tilbys:

Endringslogg/ massivuttrekk

Kartverket tilgjengeliggjør et grunndatagrensesnitt med en endringslogg fra et gitt tidspunkt /endringsnummer som er egnet til å oppdatere en eventuell database. En slik oppdatering kan skje i tilnærmet sanntid dersom virksomheten ønsker det. Endringsloggen tilbyr ytterligere filtrering.

En slik leveranse stiller krav til kompetanse hos de virksomheter som ønsker å ta dette i bruk. Grunndata er lite strukturert, men gir en helt annen fleksibilitet i bruk.

Man kan tegne abonnement for grunnboken og/eller matrikkelen med årlig fastpris.

Informasjonstjenester for direkteoppslag

Informasjonstjenestene inneholder tjenester som har innebygget struktur for hvordan grunnboksdata og matrikkeldata skal sammenstilles ved utskrifter som er en forhåndsspesifisert sammenstilling av data. Informasjonen gis i ulike formater som xml, pdf, tekst osv. og har en høyere grad av bearbeiding sammenlignet med endringslogg-API-et beskrevet ovenfor. Informasjonstjenestene er bearbeidet og strukturert, hvilket igjen gir tjenestene mindre grad av fleksibilitet og stiller mindre krav til kompetanse.

Eksempler på forhåndsdefinerte utskrifter:

  • Grunnboksutskrift (pdf-format)
  • Informasjonstjenester med utskriftselementer(xml-format)

Omfattet av abonnementet på matrikkel er også de standardrapporter som til enhver tid er utarbeidet og tilgjengeliggjort fra matrikkelen, som adresser, bygg og matrikkelenhet levert for Norge digitalt-samarbeidet.

Man kan tegne abonnement for grunnboken og/eller matrikkelen med årlig fastpris.

Bekreftet grunnboksutskrift

Bekreftede grunnboksutskrifter kan gjøres tilgjengelig for tredjepart av virksomheter som kan bestille dem direkte via API-et til Kartverket.

Stykkpris for enkelttjenester

Som alternativ til fastpris per år for abonnement på massivuttrekk eller informasjonstjenestene, kan man velge stykkpris per kall for informasjonstjenestene levert gjennom Kartverkets API over matrikkelen og grunnboken. Man betaler da kun for de søk man foretar.

Geodata-tjenester over bygningspunkt, adresse og eiendomskart

Filnedlasting (GML, SOSI, PostGIS, FGDB), WMS, WFS, over matrikkelens geodata (åpne data/ forskriftens §3(2)) er tilgjengelig for avtaleparter over Geonorge. Tjenestene har fra 10 minutt til en ukes forsinkelse fra Matrikkelen, sjekk metadata på Geonorge. Tjenestene for bygningspunkt og eiendomskart krever BAAT-tilgang.

Veileder til forskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket utarbeidet en veileder til forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen. Veilederen omhandler retningslinjer for praktiseringen av bestemmelsene i forskriften, standardvilkår knyttet til utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen, prisvilkår samt tekniske grensesnitt for elektronisk utlevering av opplysninger.

Lenker til forskriften og veilederen nedenfor.