For utfyllende forklaring se skjema med forklaring til matrikkelbrev.

At utstedelsen av matrikkelbrevet er attestert betyr at kommunen skriftlig bekrefter at opplysningene er i samsvar med innholdet i matrikkelen. Det betyr altså ikke at kommunen går god for at alle opplysningene i matrikkelen er korrekte. Dersom du mener opplysningene i matrikkelen er feil, har du mulighet til å endre disse dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Så snart en sak nevnt i matrikkellovens § 24 er fullført, for eksempel en oppmålingsforretning, skal du motta matrikkelbrev dersom din eiendom eller rettighet er berørt. Dette er en dokumentasjon eller bekreftelse på at resultatet av forretningen er ført i matrikkelen. Et matrikkelbrev vil være et bevis på at du har vært kjent med det som sto i matrikkelen ved denne datoen. I oversendelsen av matrikkelbrevet skal det også opplyses om adgangen til å klage, og klagefristene.

Matrikkelbrev kan også bestilles ved behov hos den kommunen den aktuelle matrikkelenheten (eiendommen) ligger i.

Se også nettjenesten Se eiendom som viser den informasjonen i matrikkelen som kan utleveres til alle.