Skip to content

Eiendomsinformasjon

Hvis du lurer på hvem som er registrert som eier, hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet, kan du finne opplysningene på seeiendom.kartverket.no. Du kan også bestille grunnboksutskrift eller kopi av tinglyste dokumenter.

I Se eiendom kan du se hvem som er tinglyst som eier, og hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom. Du kan også bestille grunnboksutskrift og kopi av et tinglyst dokument.

Read more

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern etter prinsippet om ”først i tid, best i rett”.

Read more

Kommune-, gårds- og bruksnummer er en eiendoms unike identitet. Tallkoden blir tildelt av kommunen i eiendomsregisteret matrikkelen, og blir brukt til å identifisere eiendommer i både matrikkelen og g...

Read more

Eiendomsdata fra matrikkelen og grunnboken kan bestilles direkte fra Kartverket.

Read more

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Hva slags informasjon inneholder matrikkelen?

Read more

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato.

Read more

Hvis du vil vite hva som tidligere har vært tinglyst på en eiendom, kan du bestille en historisk grunnboksutskrift eller en kopi av den gamle grunnboken.

Read more

Noen bygningstyper er skjermingsverdige. Tilgang til detaljert informasjon fra matrikkelen gis bare etter særskilt samtykke.

Read more