Nye eiendommer blir til

En ny eiendom blir til når noen vil skille ut en tomt fra en eller flere eiendommer. Vi kan også si at nye eiendommer blir til ved seksjonering, og ved etablering av en anleggseiendom under jordoverflaten, i luften eller i sjøen. Vi har fem forskjellige eiendomstyper, også kalt matrikkelenhetstyper. Dette er: grunneiendommer, altså vanlige eiendommer på jordoverflaten, festetomter, eierseksjoner, anleggseiendommer og jordsameier.

Melding til tinglysing fra matrikkelen

For å få opprettet en ny eiendom må kommunen måle opp arealet og gi den nye tomten et eget gårds- og bruksnummer. Dette kalles matrikulering. Deretter sender kommunen en melding til tinglysing for å opprette et nytt grunnboksblad.

Registrert eier forblir uendret

Ved opprettelse av en ny eiendom forblir de tinglyste eierforholdene uendret. Det betyr at den eller de personene som er registrert som eier på den opprinnelige eiendommen også har grunnbokshjemmel på den nyopprettede eiendommen. Det er bare denne eller disse personene som kan endre grunnbokshjemmelen. Dette gjør man normalt ved å tinglyse et nytt skjøte eller festekontrakt til nye eiere på den nye tomten.

Les mer om hva du må huske når du skal tinglyse et skjøte.

Les mer om tinglysing av festekontrakter.

Ved opprettelse av en ny anleggseiendom på eierløs sjøgrunn eller i eierløs undergrunn, må den som hevder å være eier søke om grunnbokshjemmel etter tinglysingsloven § 38 c. Fremgangsmåten og vilkårene er like som ved krav om grunnbokshjemmel etter kunngjøring etter lovens § 38 a, bortsett fra at det ikke er nødvendig å sannsynliggjøre hvem som har vært eier de siste 20 årene.

Les mer om hvordan du kan søke om grunnbokshjemmel etter kunngjøring.

Når stat, fylkeskommune eller kommune erverver matrikkelenheter til veg- eller jernbaneformål, kan vedkommende myndighet selv erklære å være eier for å få overført grunnbokshjemmelen. Dette følger av tinglysingsloven § 38 b. Eiendommens salgsverdi må oppgis for beregning av dokumentavgift. Panteretter i eiendommen blir automatisk slettet, jf. panteloven § 1-11 fjerde ledd.

Egenerklæring om eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn som skal føres i matrikkelen.

Rettigheter og heftelser kopieres over

Ved overgangen til elektronisk tinglysing i april 2017 ble utformingen av grunnboksbladet endret. Det nye grunnboksbladet skiller ikke lenger mellom pengeheftelse og servitutt, og har nå kun overskriften «Heftelser» i grunnboken.

Dersom det har blitt fradelt en eiendom etter 18. april 2017, vil alle heftelsene fra hovudbruket være synlige på den nyutskilte eiendommen. Ble eiendommen derimot utskilt før 18. april 2017 vil tidligere servitutter ikke være synlige på den utskilte eiendommen, men i stedet inneholde en varseltekst som henviser til at servitutter tinglyst før fradelingen er synlig på eiendommen den ble skilt ut i fra. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Selv om rettigheten ikke er synlig på grunnboksbladet til nyutskilt eiendom, kan den fremdeles ha rettsvern på det nye bruksnummeret.

Ved fradeling fra eiendommer som har selvstendige festetomter på deler av arealet, hvor festetomtene har egne festenummer, vil ikke festekontraktene følge med over på nyutskilte tomter fra hovedbruket. Hvis fradelingen omfatter et areal hvor en eller flere av festetomtene rent fysisk befinner seg, må festetomtene samtidig ommatrikkuleres, slik at de får nye festenummer under den nyutskilte eiendommen. Ta kontakt med kommunen for spørsmål om dette.

Slett heftelser som ikke gjelder den nye eiendommen

Hvis du ønsker at den nye tomten skal være fri for heftelser, så må man begjære sletting. Hovedregelen er at rettighetshaver begjærer sletting av heftelsen. I noen tilfeller kan det være vanskelig å finne rettighetshaver.
Når det gjelder gamle heftelser som har blitt med over til den utskilte parsellen ved fradeling, kan registerfører slette heftelsen av eget tiltak hvis vilkårene for det er oppfylt.

Hvis det er slik at det er åpenbart at heftelsen ikke skal hefte i den utskilte parsellen, så må man dokumentere overfor tinglysingsmyndigheten hvorfor den ikke skal hefte der.
Man må da ta stilling til hver enkelte heftelse og forklare, dokumentere at heftelsen gjelder et annet areal. Det er en fordel om offentlig myndighet kan bekrefte dette.

Hvis heftelsen bare skal slettes i den nyutskilte tomten, men skal bestå på hovedbruket, kalles det et pantefrafall eller en delvis slettelse. Den som sender slettebegjæring til Kartverket, må da tydelig angi hvilket gårds- og bruksnummer heftelsen skal slettes fra, og hvilken eiendom den fortsatt skal være tinglyst på.

Les mer om ulike fremgangsmåter for å få slettet en heftelse i grunnboken.

Hvordan tinglyse et pantefrafall.