Skip to content

Eiendomsgrenser

Når en ny eiendom blir til, eller en matrikkelenhet blir endret, skal kommunen gjøre nødvendig oppmåling og matrikkelføring, og deretter sende melding til tinglysing.

Eiendomsgrenser er noen ganger registret på feil sted, eller med hjelpelinjer som ikke samsvarer med de virkelige grensene. Kommunen oppdaterer eiendomskartet.

Read more

En grense mellom to eiendommer kan justeres, uten at arealet først skilles ut som en egen eiendom. Arealoverføringer tinglyses av kommunen.

Read more

Når du skal fradele en ny eiendom, må du først kontakte kommunen. Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen, før det sendes melding til tinglysing...

Read more

To eller flere eiendommer kan slås sammen, dersom det ikke fører til prioritetskollisjon mellom panthaverne. Noen ganger må festekontrakter utvides eller avgrenses.

Read more

Wizard

Ofte stilte spørsmål

Hva skal jeg gjøre for å rette en eiendomsgrense som er feil i kartet? Svar

Hvis du og naboen din har blitt enige om å endre grensen mellom dere, kan kommunen hjelpe dere med en grensejustering eller arealoverføring, slik at kartet blir oppdatert.

Hvis eiendomsgrensen er uendret, men er feil registrert i Kartverkets eiendomskart, må du kontakte kommunen for å få rettet feilen.

I slike saker kan det være nødvendig å fremskaffe dokumentasjon som viser hva du mener er de riktige grensene for eiendommen. Dette kan være gamle skylddelingsforretninger og utskiftingskart, jordskiftesaker, private avtaler om eksisterende grenser mellom naboer, eller andre dokumenter som gjelder eiendommen. Hvis noen av disse dokumentene er tinglyst, kan du bestille en kopi fra Kartverket eller Statsarkivene.

Les mer om hvordan du kan bestille kopi av tinglyste dokumenter.

Med slik dokumentasjon, og forutsatt at naboen er enig i at grensen er feil, kan dere kreve at kommunen retter opplysningene. Dersom du og naboen er uenige om hvor grensen går, kan verken Kartverket eller kommunen avgjøre tvisten. Saken må bringes inn for forliksrådet, de ordinære domstolene eller jordskifteretten. Resultatet av slike saker kan registreres i matrikkelen.

Les mer om eiendomsgrenser.

Finn din eiendom i Se eiendom.

Hvilke dokumenter skal sendes inn sammen med melding til tinglysing fra matrikkelen? Svar

Ved oppretting av ny matrikkelenhet, sammenslåing, seksjonering, arealoverføring og andre endringer i matrikkelen skal kommunen sende melding til tinglysing, jf. matrikkelloven § 24. Meldingen produseres i matrikkelen, og sendes Kartverket enten via tjenestene for elektronisk tinglysing eller på papir. Ved papirinnsendte saker skal gjenpart og nødvendige vedlegg følge med. En oversikt over hvilke vedlegg som skal sendes inn i de forskjellige sakstypene er å finne i vedlegg til føringsinstruks for matrikkelen.

Read more
Skal melding til tinglysing fra matrikkelen sendes i to eksemplarer? Svar

Melding om endring av eiendom kan i mange tilfeller sendes via tjenestene for elektronisk tinglysing. Men i papirinnsendte saker skal meldingen og eventuelle vedlegg sendes i to eksemplarer.

Hvor finner jeg skjema for krav om sammenslåing av matrikkelenheter? Svar

Skjemaet "Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter" kan du få hos kommunen, eller du kan laste det ned fra våre nettsider.

For spørsmål om sammenslåing og utfylling av skjemaet, ta kontakt med kommunen.

Krav om sammenslåing - Bokmål
Krav om samanslåing - Nynorsk

Alle skjema

Hvor finner jeg gårds- og bruksnummeret til en eiendom? Svar

Du kan søke på vegnavn eller adresse i visningstjenesten "Se eiendom" for å finne gårds- og bruksnummeret til alle eiendommer i Norge.

Gå til "Se eiendom".

Read more
Vil grunnboksbladet til en nyutskilt tomt være fri for heftelser? Svar

Nei, som regel ikke. Ved opprettelse av et grunnboksblad for en nyutskilt tomt, vil hjemmelsopplysninger og heftelser følge med over fra den opprinnelige eiendommen som tomten er skilt ut fra. Etter registreringen av den nye eiendommen kan de registrerte eierforholdene endres ved å tinglyse skjøte. Heftelser som har blitt med over fra den opprinnelige eiendommen, men som ikke skal gjelde for den nyutskilte tomten, kan frafalles av rettighetshaver.

Read more

Ordbok

Delingsforretning

Når en del av en eiendom skilles ut som en egen tomt, kaller man det gjerne for en delingsforretning eller fradeling. De mer korrekte begrepene som brukes om dette i dagens matrikkellov er oppmålingsforretning og matrikulering. Selve fradelingen utføres av kommunen, som deretter sender melding til tinglysing, slik at det blir opprettet et nytt grunnboksblad for den nye fradelte tomten.

Read more

Kundesenter

Telephone 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no