Skip to content

Refusjonskrav

I grunnboken har enkelte bestemmelser overskriften ”Refusjonskrav”. Dette kan være kommunale vedtak om refusjon etter plan- og bygningsloven kapittel 18, som er tinglyst i forbindelse med opparbeiding av vei, vann- og kloakkledninger i et område som skal utbygges eller endres. Eierne av eiendommene som har fått en verdiøkning på grunn av arbeidet som er gjort, kan da bli pålagt å betale refusjon til tiltakshaveren for å dekke kostnadene. Et slikt refusjonskrav har panterett i det refusjonspliktige arealet, og tinglyses for å få rettsvern. Kommunen kan tinglyse et refusjonskrav, ved å sende det endelige vedtaket om fastsettelse av refusjon til Kartverket, og angi på hvilke gårds- og bruksnummer vedtaket skal tinglyses. For å slette et tinglyst refusjonskrav, må rettighetshaveren i henhold til vedtaket, altså panthaveren, sende et brev til Kartverket og be om at dokumentet slettes fra grunnboken. Det er ikke nødvendig å legge ved det originale vedtaket, men vedtaket må identifiseres med dokumentnummeret det har fått i grunnboken og tinglysingsdatoen. Dette kan du få oppgitt ved å ringe til Kartverket på telefon 32 11 80 00.