Status om FDV av FKB-data

Økt bruk og lett tilgang til kartdata øker forventingene til gode og etterrettelige data. Dette igjen medfører at vi har behov for gode rutiner og metoder for å utføre vedlikehold og distribuering av dataene. Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i fylket, noe som gir brukerne et godt kunnskapsgrunnlag. Det sendes ikke eget varsel til alle parter ved oppstart av en FDV-runde for en kommune. Vi vil ta kontakt med aktuelle kommuner når det nærmer seg FDV-runden.

Oversikt over FDV-runde 2020.xlsx

For generell informasjon om rutiner for forvalting, drift og vedlikehold, henvises det til Geovekst veiledningsdokumentasjon.

For fortløpende status FKB-dataene i vårt fylke (geonorge.no):

https://forvaltningsinformasjon.geonorge.no/fkb-data/management/transaction-data/county?id=38&lat=6600046.5&lon=154298.5&zoom=4.762514834499857 

Arbeidsdeling

 • Statens vegvesen og fylkeskommunen legger dataene direkte i SFKB
 • E-verkene; Kartverket tar kontakt med hvert enkelt E-verk og avtaler leveranse
 • Kommunene som direkteoppdaterer i SFKB
  • Sender inn endringer på Vegnett i Kartverket
 • Kartverket utfører følgende
  • Oppdaterer SFKB med data fra kommuner som ikke oppdaterer direkte i SFKB
  • Utfører konsistenssjekker Bygg/ Tiltak, AR5 og Matrikkel
  • Utfører konsistenssjekk på samferdselsdatasettene (Veg, Vegnett, TraktorvegSti)
  • Tar inn data fra publikum gjennom løsningen «Rett-i-kartet»
  • Data oppdateres automatisk ved endring i SFKB (geonorge.no)

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Vestfold og Telemark: Ingrid Tidemand Nilsen og Leif Kåre Knutsen